9. April 2017 
18:30 Uhr
Schlosskirche - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/440/91484c9b-519a-40ef-8461-7f7cb1df6440_264641_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. April 2017 
20:30 Uhr
Metropol Varel - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/950/fe4bb7ae-c6d1-4b59-bb1f-67d2904ff950_260001_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
20. April 2017 
20:00 Uhr
Vareler Bahnhof - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/075/2bed9c5b-2cac-46d3-97cc-05072e5d0075_361471_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
11. Mai 2017 
18:30 Uhr
Amtsgericht Varel - Sitzungssaal - Varel
Tickets: Verfügbar
21. Juli 2017 
15:00 Uhr
Kurhaus Dangast Strand - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
28. Juli 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
29. Juli 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
1. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
4. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
5. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
8. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
9. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
11. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
12. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
15. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar
https://s1.ticketm.net/img/tat/dam/a/ad5/64422e6e-d029-4245-9405-6ff3f11acad5_351051_EVENT_DETAIL_PAGE_16_9.jpg
16. August 2017 
20:00 Uhr
Freilichtbühne Dangast - Varel
Tickets: Verfügbar